Skip to content
Uitslagen

Privacy

Privacy

HET BELEID VAN DE VZW S.I. BRUSSELS PROMOTION IN VERBAND MET HET VERZAMELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DE ORGANISATIE VAN DE 20KM DOOR BRUSSEL

 

Verantwoordelijke voor het verzamelen van de gegevens:

De vereniging zonder winstoogmerk S.I. Brussels Promotion (verkort SIBP) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kapellestraat 17 (KBO 419.749.543)

hierna genoemd « SIBP» of « Wij ».

Contactadres: [email protected]

SIBP wil de teamleiders erop attent maken dat zij een functie zullen waarnemen van medeverantwoordelijke bij het verzamelen van de gegevens van de leden van hun team indien zij de inschrijvingsfiches van hun leden verzamelen en invullen. In deze context zullen de teamleiders drager zijn van dezelfde verplichtingen als SIBP.

Algemeen

SIBP is een vereniging zonder winstoogmerk die jaarlijks de twintig kilometer door Brussel organiseert. In deze context moet ze heel wat persoonlijke gegevens (hierna de “Gegevens”) verzamelen en verwerken. SIBP doet er alles aan om zowel de nationale wetgeving inzake het verzamelen en verwerken van de Gegevens na te komen, als ook de Europese verordening nr. 2016/679, gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Hierna: “AVG”).

 

Onderhavig beleid (hierna het “Privacybeleid”) licht u in over de redenen waarom en de manier waarop wij uw Gegevens verwerken bij het uitoefenen van onze activiteiten of wanneer u gebruik maakt van de Internetsite (hierna de “Website”). Het is eveneens bedoeld om u te informeren over de personen naar wie wij uw Gegevens doorsturen en over de rechten die u heeft.

 

Het huidige Privacybeleid betreft de verwerking van de Gegevens van :

 • De bezoekers van de Website (hierna de “Bezoekers”)
 • De deelnemers aan de 20 km (deelnemers van vroeger en nu) of de leden van het gezin van een deelnemer (hierna de “Deelnemers”)
 • De teamleiders van een deelnemende ploeg (hierna de “Teamleiders”)
 • De contactpersonen van onze sponsors en/of leveranciers (hierna de “Leveranciers”)
 • De contactpersonen van de persorganen die onze activiteiten opvolgen (hierna de “Pers”).

App

SIBP heeft een speciale app ontwikkeld die toegang geeft tot de beelden, de looptijden, de naam en de voornaam van de deelnemers aan elke wedstrijd. De verwerking van de gegevens in het kader van deze app is onderworpen aan de bepalingen van huidig Privacybeleid.

 

De verwerkte gegevens zijn de volgende :

 • Voor de Bezoekers: de inlichtingen die automatisch verzameld worden bij elk bezoek van de Website, de inlichtingen die vrijwillig overgemaakt worden bij een contactaanvraag
 • Voor de Deelnemers [AM2]: Naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, postadres, email, telefoonnummer, gezondheidstoestand, gesproken taal, looptijd, beelden (onder de vorm van foto’s of video’s)
 • Voor de Teamleiders: Naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, postadres, email, telefoonnummer, gezondheidstoestand, gesproken taal, looptijd, beelden (onder de vorm van foto’s of video’s), naam van de ploeg, code van de groep, paswoord, gelijkaardige gegevens verzameld voor de leden van het team
 • Voor de Leveranciers: Naam en voornaam, professionele gegevens: bedrijf, functie, coördinaten van het bedrijf, gsm-nummer
 • Voor de Pers: Naam en voornaam, professionele gegevens: bedrijf, functie, coördinaten van het bedrijf, gsm-nummer.

 

De Gegevens die wij verwerken worden rechtstreeks bij u verzameld, bij uw Teamleider, uw bedrijf en in voorkomend geval via publiek beschikbare informatie (voor de Pers).

 

Videobeelden en foto’s door privé-leveranciers worden eveneens genomen met inachtneming van de AVG en van het recht op afbeelding van elke persoon.

Cookies

SIBP maakt gebruik van GOOGLE ANALITYCS die in real time een beeld geeft van de manier waarop de Website wordt gebruikt, door hoeveel personen en hoe hij wordt gebruikt.

Het gebruik van cookies is onderworpen aan uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming. U kunt later steeds op die beslissing terugkomen en cookies weigeren en/of ze op elk moment schrappen door de parameters van uw internet browser te wijzigen.

U kunt uw toestemming geven voor het gebruik van cookies via het waarschuwingsbericht op de homepage. Als u deze toestemming weigert heeft u nog steeds toegang tot de publieke delen van de Website, maar bepaalde functies zullen beperkt of uitgesloten zijn.

U vindt meer informatie over de manier waarop Google uw gegevens gebruikt op: www.google.com/intl/fr/policies/privacy/partners/.

Sociale netwerken

Op onze Website vindt u weblinks naar sociale media. Via deze links krijgt u toegang tot onze sociale netwerken. Sociale media zoals Twitter, Instagram en Facebook kunnen informatie verzamelen betreffende uw internetverkeer. Het is aangewezen om het privacybeleid betreffende de persoonlijke gegevens en de cookies van elk van deze websites te raadplegen om precies te weten op welke manier zij uw gegevens gebruiken en hoe u dit kunt weigeren of de gegevens doen schrappen.

Gegevens

Op grond van welke wettelijke basis verwerken wij uw Gegevens?

De wettelijke basis voor het verwerken van gegevens is de volgende:

 • Voor de Bezoekers: het gerechtvaardigd belang van SIBP voor de goede werking van haar Website en van haar activiteiten in het kader van een aanvraag tot het leggen van contacten
 • Voor de deelnemers en teamleiders: de uitvoering van het contract ontstaan uit de inschrijving van de deelnemer aan de wedstrijd, het gerechtvaardigd belang van elke deelnemer en van SIBP tot het goede verloop van de wedstrijd, de toestemming van de deelnemer wanneer hij inlichtingen verschaft over zijn gezondheidstoestand en wanneer hij toestaat dat er foto’s en video’s van zijn deelname worden genomen
 • Voor de Leveranciers: de uitvoering van het contract
 • Voor de Pers: het gerechtvaardigd belang van SIBP om haar activiteiten te promoten.

 

Bedoeling van de verzameling van gegevens: waarom doen wij dit?

De gegevens worden door SIBP verzameld en verwerkt met de volgende bedoelingen:

 • Het goede verloop van de wedstrijd
 • De informatie over en de promotie van het evenement
 • De herinneringen aan het evenement

 

Overdracht van gegevens: toegankelijkheid en communicatie

 

De leden van ons personeel hebben toegang tot uw Gegevens op grond van strikte verbondenheid met het principe “need-to-know” en voor de doeleinden hierboven aangegeven.

 

Het gebeurt dat derde ondernemingen ertoe gebracht worden om bepaalde gegevens te hanteren bij het leveren van prestaties van technische aard die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de diensten en activiteiten van de SIBP. Deze manipulaties worden steeds uitgevoerd in naam en voor rekening van SIBP die daar de volle verantwoordelijkheid voor opneemt op basis van contracten die de beveiliging van de gegevens waarborgen. Zo kan SIBP, wanneer dat noodzakelijk blijkt, uw Gegevens doorgeven aan:

 • Fotografen of ondernemingen die video’s maken van de wedstrijd
 • Een extern informaticabedrijf die de App ontwikkelt, die de zorgt voor de actualisering of de hosting van de Website
 • Aan boekhouddiensten of externe adviesdiensten

 

Voor het overige verbiedt SIBP zich om uw Gegevens bekend te maken of om ze door te spelen aan derden, tenzij dit door een bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid wordt gevraagd.

 

Uw rechten: Toegang tot de verzamelde informatie, verbetering, schrapping.

U heeft een aantal rechten op de Gegevens waarover wij beschikken. Zo wensen wij u in te lichten dat u het recht heeft om:

 • De bevestiging te krijgen dat wij uw Gegevens verwerken en op elk moment kosteloos een kopij te vragen van de persoonlijke gegevens die wij opslaan in onze databases. In deze context mogen wij u een identificatiebewijs vragen alvorens uw aanvraag in te willigen
 • Te vragen dat wij de Gegevens die wij houden en die u betreffen actualiseren of dat wij die Gegevens verbeteren die u als onjuist of onvolledig beschouwt.
 • Te vragen dat wij de Gegevens die u betreffen zouden wissen of dat wij de manier beperken waarop wij gebruik maken van uw Gegevens indien u beschouwt dat er geen of geen verder rechtmatige grondslag bestaat voor de verwerking ervan
 • Uw toestemming tot het verwerken van uw Gegevens terug te trekken (in de mate dat de verwerking gebaseerd is op deze toestemming)
 • Een kopij te ontvangen van de Gegevens die u ons in een gestructureerd, vaak gebruikt en leesbaar formaat hebt overgemaakt en deze Gegevens door te geven aan een andere partij (een andere verantwoordelijke voor de verwerking, in de in de mate dat de verwerking gebaseerd is op de toestemming of op het contract)
 • U te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens waarvoor wij het gerechtvaardigd belang aanvoeren als wettige basis, in welk geval wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij rechtmatige en dwingende redenen hebben voor de verwerking.

 

U heeft ook het recht om u op elk moment te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens voor directe marketing-doeleinden (het versturen van informatie betreffende de 20 km).

 

Beheer van uw rekening

Wij nodigen u uit om, in het kader van uw inschrijving voor de 20 km, de veiligheid van uw computer en van uw netwerk te controleren. U bent immers verantwoordelijk voor het goede beheer van uw rekening.

 

BEVEILIGING VAN DE INFORMATIE EN VAN HET NETWERK.

SIBP stelt alles in het werk om uw Gegevens op een optimale manier te beschermen. Deze maatregelen omvatten onder meer dat het personeel wordt gewezen op zijn geheimhoudingsverplichtingen en technische veiligheidsmaatregelen.

 

Bewaring van uw Gegevens

Wij houden uw Gegevens bij voor verschillende duurtijden in functie van uw hoedanigheid. Indien de Gegevens worden verzameld in het kader van een contract, dan zullen wij de Gegevens schrappen binnen de termijn van vijf jaar na beëindiging van het contract.

 

Omwille van de specifieke aard van onze activiteit die verbonden is met de geschiedenis van Brussel, zullen wij echter de Gegevens van de Deelnemers voor een lange tijd bijhouden, namelijk voor de levensduur van onze vereniging. Wij blijven weliswaar te uwer beschikking om uw Gegevens op eender welk moment en zonder rechtvaardiging te schrappen.

 

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE WIJZIGINGEN

SIBP kan haar huidig beleid voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wijzigen, namelijk in geval van wijzigingen in de wetgeving. Wij nodigen u uit om regelmatig kennis te nemen van de huidige politiek voor het verzamelen van de gegevens op www.sibp.be. Wij zullen u eveneens op de hoogte houden van alle wijzigingen betreffende de inhoud, en dit via onze Website en via andere gebruikelijke communicatiekanalen. Neem gerust contact met ons op.

 

Indien u één van de voornoemde rechten wenst uit te oefenen, indien u ons een probleem wil melden bij het gebruik van onze apps, indien u behoefte heeft aan een specifieke ondersteuning of indien u graag een commentaar doorstuurt, dan kunt u met ons contact opnemen via volgende kanalen:

 • Per e-mail: [email protected]
 • Per schrijven: Kapellestraat 17, 1000 Brussel
 • Telefonisch : + 32.2.511.90.00.

 

Aarzel niet om ons te contacteren indien u meent dat wij uw gegevens niet behandelen met de zorg die u van ons verwacht. U kunt eveneens rechtstreeks contact opnemen met en een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00